Copyright Pro Ideas Trade SRL

Copyright. Drepturi de proprietate intelectuala si industriala

(1) Intregul continut al acestui Website (de exemplu dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, produsele prezentate, postarile, descrierile produselor, denumirile comerciale, marcile de inregistrare, marcile de servicii, software-ul si orice alte materiale, etc.)  prezente pe Site cat si comunicarile transmise sub orice forma de si catre Utilizatori (comunicari efectuate ulterior obtinerii acordului utilizatorului) sunt protejate de legea dreptului de autor sau alte reglementari legale (romane si internationale) in domeniul proprietatii intelectuale si sunt proprietatea exclusiva a GlassIdeas si/sau a partenerilor sai, dupa caz, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare sau cu permisiunea proprietarului de drept).

 (2) Produsele create de Pro Ideas Trade SRL  respectiv modelele si /sau design de produs creat de Pro Ideas Trade SRL, marcile comerciale care apartin Pro Ideas Trade SRL sunt originale si sunt active valoroase care apartin Pro Ideas Trade SRL. Toate si orice drepturi de proprietate intelectuala referitoare la Produsele create de GlassIdeas, modelul, designul acestora, documentatii tehnice si orice alte documente ale produselor precum si orice drepturi de proprietate intelectuala referitoare la know-how, modalitate de realizare, design conceptual, denumire produse, descriere produse, combinatia de materiale si /sau culori incluse in produs, schite, fotografii, materiale de marketing, ambalaje, marci, logo-uri, desene,   folosite de Pro Ideas Trade raman in proprietatea exclusiva a Pro Ideas Trade.  Utilizarea neautorizata a materialelor noastre cu drept de autor si ale marcilor comerciale este strict interzisa. Utilizatorii Site-ului se obliga sa respecte aceste drepturi de proprietate intelectuala si nu au dreptul sa copieze, modifice, replice orice Produs sau parte din acesta, bazat pe tehnici diverse (de exemplu si fara a se limita la: reconstructie, dezasamblare, inginerie inversa, etc.)

 (3) Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care GlassIdeas si partenerii sai le detin asupra sau in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca, in cazul incalcarii a vreunei din prevederile de mai sus, vor fi trasi la raspundere de catre autorii/proprietarii continutului Site-ului.

 (4) Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Pro Ideas Trade SRL, includerea oricarui continut in afara website-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Pro Ideas Trade SRL asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau postarea/afisarea continutului, decat cu acordul expres al Pro Ideas Trade SRL.

(5) Orice continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta prevederilor acestor Termeni si Conditii, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Pro Ideas Trade SRL si acesta, si fara nici o garantie implicit sau expres formulata din partea Pro ideas Trade SRL cu referire acel continut.

(6) Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale acestor Termeni si Conditii.

(7) In cazul in care Pro Ideas Trade SRL confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Pro Ideas Trade SRL pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

(8) Nici un continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Pro Ideas Trade SRL si/sau al angajatului sau colaboratorului Pro Ideas Trade SRL care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

(9) Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

(10) Utilizatorul poate copia, transfera, publica, transmite si/sau utiliza Continutul Site-ului in scopuri de informare sau educare a cititorilor (ca de exemplu, dar fara a se limita la lucrari, publicatii tiparite, publicatii online, televiziune, radiouri, bloguri, reviste, website-uri, etc.), cu mentionarea sursei si a unui link catre acest Website, catre homepage sau catre una dintre sectiunile Site-ului. Imediat dupa publicarea in astfel de publicatii media, conform prezentei prevederi, autorul respectivului articol/postari este obligat a instiinta prin email Pro Ideas Trade SRL incluzand link-ul respectivului articol; in caz contrar Pro Ideas Trade SRL va considera ca sunt incalcate prevederile referitoare la copyright, stipulate in prezentul capitol al Termeni si Conditii.

(11) Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale si/sau informare/educare vor fi transmise la email ideas@...... sau  prin intermediul sectiunii de Contact a site-ului.

(12) GlassIdeas isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile mai sus mentionate, legate de drepturile de proprietate intelectuala. Mai mult,  persoana  si/sau entitatea care a incalcat obligatiile mai sus mentionate va despagubi integral GlassIdeas, prin acoperirea oricarui tip de prejudiciu produs (direct, indirect, material, moral, etc.) fiind de asemenea obligata  la plata de daune interes.

In English Language

(1) The entire content of the website www….. ( for example and not limited to the logos, stylized representations, commercial symbols, static and dynamic images, text and/or multimedia content products shown, posts, product descriptions, displayed on the website or transmitted in any form by and to the User, registered trademarks, service marks, trade names) are copyright protected or by other legal legislation in the field of intellectual-property right (Romanian and international)  and are the  of Glass Ideas and/or its partners, as applicable, which reserves all rights obtained directly or indirectly (through licenses for the use and/or publication or included with the permission of the relevant owner. 

(2) The products created by Pro Ideas Trade SRL, models and or product design created by Pro Ideas Trade SRL, the trademarks that belong to Glass Ideas SRL are original to, and are valuable assets of Pro Ideas Trade SRL.  All and any intellectual property rights referring of the Products created by Glass Ideas, models/designs of them, technical documentations and any other documents of products, as well as any intellectual property rights in respect of know-how, method of achievement, conceptual design, products names, product descriptions, combination of included materials and/or colours in product, blueprints, photographs, marketing materials, packaging, trademarks, logos, drawings used by Pro Ideas Trade are the exclusive property of the Pro Ideas Trade. Unauthorised use of our copyrighted and trademarked materials is strictly prohibited. The Users of the www…. undertake to respect such intellectual property; it is forbidden to copy, modify, replicate any Product or any part of them, based on different methods (for example and not limited to:  reconstruction, demounting, reverse engineering, etc)

 (3) Users undertake to respect all copyrights and related rights thereof and any other intellectual property rights owned by the Glass Ideas and his partners on/ about the Site, its content, services, any module or component or related to their use. Users understand and accept that in case of breaking any of the above provisions to any extent can make them be held responsible against the authors/owners of the Site content.

 (4) The User is not allowed to copy, distribute, publish, transfer to third parties, modify and /or otherwise alter, use, connect to, expose, include any content in any other context except the original intended by Pro Ideas Trade SRL, include any content outside the Pro Ideas Trade SRL website, remove the signs that signify the copyright of Pro Ideas Trade SRL on the content as well as participation to the transfer, sale, distribution of some materials achieved by reproducing, modifying or posting/displaying the content, unless it is permitted with the express consent of Pro Ideas Trade SRL.

(5) Any content to which the /User has and/or obtains access through any means, falls within the provisons of these TC, where the content is not accompanied by a specific and valid pool agreement concluded between Pro ideas Trade SRL and him, and with no guarantee implicitly or expressly made by Pro ideas Trad eSRL referring to that content.

(6) The  User may copy, transfer and /or use content only for personal or non commercial purposes, only if they do not conflict with the provisions of this TC.

(7) If Pro Ideas Trade SRL allows to the User the right to use under a described form in a distinct  usage agreement a certain content to which the User has or has obtained access following this agreement, this right extends only on that or those contents defined in the agreement, only for the period of its existence or of those contents on the site or the period defined in the agreement, according to defined conditions, where they exist and don't represent a contractual undertaking from Pro Ideas Trade SRL for the respective User or any other third party that has / obtains access to this transferred content, through any means and that may be or is damaged in any way due to this content, during or after the expiration of the usage agreement.

(8) No content sent to the User, by any means of communication (electronic,by phone, etc.) or acquired by User through accesing, visiting and/or viewing does not not constitute a contractual obligation of Pro Ideas Trade SRL and/or the employee or collaborator of Pro Ideas Trade SRL who facilitate the transfer of content, in case it exists, toward the respective content.

(9) It is forbidden any use use of the Content for purposes other than  those expressly permitted by these TC or user agreement which accompanies it, if it exists. 

(10) The User can copy, transfer, publish, transmit and/or use the content of the site for or inform/educate purposes (such as, but not limited to printed publications, online publications, TV, radio, blogs, magazines, website-uri, etc.), if clearly stating the source and a link to the homepage  or  to one of  the sections of  this Website. Immediately after taking over in such media publications, the author of  the published material must notify Pro Ideas Trade SRL by email, including the link of published article; otherwise Pro Ideas Trade SRL will considered that it violates provisions about copyright, stipulated in this chapter of Trems and conditions.

(11) Requests to use the Site Content for any purpose other than personal and/or media/educate purposes can be sent via email ideas@.... or via section Contact.

(12) Glass Ideas reserves the right to sue any person and/or entity that violates in any way the above  mentioned  provisions related to intellectual property rights; the person and/or entity that breach the above mentioned provisions,  will fully indemnity Glass Ideas, by covering any type of damage caused (direct, indirect, material, moral, etc)