Definitii/Definitions

Cap. 3 Definitii, parte integranta din Termeni si Conditii

Definitions, part of Terms and Conditions

This post is also available in Engligh Language, please see below

In cadrul prezentilor Termeni si Conditii, termenii care urmeaza  au urmatoarele semnificatii:

Site/Website/Domeniu - Domeniu http://sticla-fuzionata.shopmania.biz/ si subdomeniile sale

Termeni si Conditii – prezentii Termeni si Conditii GlassIdeas

Continut - are urmatoarea definitie reprezentand: (a) toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; (b) continutul oricarui e-mail trimis  Clientilor/Utilizatorilor sai de catre GlassIdeas (S.C. Pro Ideas Trade S.R.L)  prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al GlassIdeas Clientului/Utilizatorului, conform informatiilor de contact, specificate de catre acesta; (d) informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de GlassIdeas intr-o anumita perioada; (e)informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care GlassIdeas are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp; (f) date referitoare la GlassIdeas, sau alte date privilegiate ale acesteia; (g) continutul generat de Client/Utilizator (date, materiale si/sau informatii incarcate si/sau prezentate pe site)

Document - prezentele Termeni si Conditii. Termeni si conditii - intelegerea contractuala dintre Pro Ideas Trade SRL (Vanzator) si Client/Utilizator in conformitate cu Termenii si Conditiile aratate in aceasta sectiune. Clientul/Utilizatorul accepta termenii in care este incheiat Contractul la momentul transmiterii Comenzii, Comanda ce genereaza efecte juridice de la momentul finalizarii Contractului de achizitie. Clientul/Utilizatorul se obliga sa ia cunostinta de prezentele Termeni si Conditii, pe care se considera ca le-a acceptat in intregime din momentul transmiterii Comenzii catre Vanzator. Renuntarea din Contract se poate face in conformitate cu prevederile legale pentru Contractele la distanta si a prevederilor prezentelor Termeni si Conditii.

Serviciu -  orice serviciu electronic oferit pe Site si/sau  orice modul sau componenta al acestuia, condus exclusiv pe portiunile public disponibile ale Siteu-lui, in sensul acordarii posibilitatii Clientului/Utilizatorului sa viziteze/sa acceseze Site-ul si/sau sa lanseze Comenzi de achizitionare de produs(e) si/sau Servicii folosind mijloace electronice, incluzand si alte mijloace de comunicare la distanta (de ex. telefonic). Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Site-ului public disponibil http://sticla-fuzionata.shopmania.biz/

Client/ Utilizator -  Persoana fizica (care are cel putin 18 ani si care are capacitatea legala de a initia contracte juridice) sau persoana juridica (persoana fizica care are autoritatea de a incheia contracte juridice in numele persoanei juridice pe care o reprezinta) care recunoaste in mod explicit ca a citit, a inteles si este de acord cu acceptarea si respectarea tuturor prevederilor  prezentilor Termeni si conditii si care foloseste acest Site/Continut/Serviciu, incluzand dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si/sau vizualizarea Site-ului/Continutului/Serviciului si/sau care isi creaza  sau nu cont pe Site si/sau care are sau obtine acces la Continut prin orice mijloc de comunicare  si/sau care a plasat sau nu o Comanda de achizitionare de produs(e) si/sau servicii furnizate prin intermediul acestui website.

Consumator- orice persoana fizica sau grup de persoane constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale

Cont – ansamblul de informatii format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur Client/Utilizator accesul la sectiuni restrictionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.

Comanda-  reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii site-ului de catre un Client/Utilizator, ce intervine ca forma de comunicare intre SC Pro Ideas Trade SRL si Client/Utilizator, prin care Clientul/Utiliatorul transmite catre GlassIdeas intentia sa de a achizitiona produse si/sau servicii de pe Site. Comanda emisa de Client/Utilizator este un act cu efecte juridice, cu conditia confirmarii si acceptarii Comenzii de catre Vanzator. Din momentul acceptarii Comenzii de catre Vanzator, intre parti este incheiat un contract cu efecte juridice si cu drepturi si obligatii in sarcina ambelor parti, ambele parti fiind definite in Termenii si Conditiile acestui site, care sunt parte integrala din acest Contract.

Vanzator/Comerciant - o persoană juridica ce, in executarea contractelor care intra sub incidenta Termenilor si conditiilor contractuale, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale si care, direct sau prin intermediul altor persoane fizice sau juridice, livreaza bunuri si/sau servicii catre Client/Utilizator.

Contract la distanta (denumit in continuare “Contract”) - conform definitiei cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit. a: contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta. Reprezinta o Comanda confirmata de catre SC Pro Ideas Trade SRL, prin care SC Pro Ideas Trade SRL este de acord sa livreze Clientului/Utilizatorului produse si/sau servicii, iar Clientul este de acord sa se conformeze obligatiei de plata a acestora si a costurilor de transport asociate, precum si a oricaror obligatii pe care Clientul/Utilizatorul si le asuma prin plasarea Comenzii, conform prezentelor Termeni si Conditii..

Newsletter – mijloc de informare, exclusiv electronic (email, SMS), transmis de Pro Ideas Trade SRL  Clientilor/Utilizatorilor care si-au exprimat in mod expres consimtamantul pentru a primi astfel de comunicari care cuprind informatii referitoare la produsele si/sau serviciile Pro Ideas Trade SRL, stiri, proiecte desfasurate de Pro Ideas Trade SRL, campanii promotionale, noi produse si/sau servicii

Tranzactie - incasare sau rambursare a unei sume rezultate din vanzarea unui produs/serviciu de catre S.C. Pro Ideas Trade S.R.L. catre Client/Utilizator, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre GlassIdeas, indiferent de modalitatea de livrare.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, exclusiv in mod electronic si doar prin intermediul Site-ului, un numar finit de produse avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp, stabilita de GlassIdeas

Taxa de timbru verde– taxa platita catre compania autorizata cu preluarea operatiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deseurilor electrice si electronice, astfel cum este prevazut in HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. Conform legii, taxa de timbre verde este facturata de catre Pro Ideas Trade SRL si trebuie suportata in final de catre Client/Utilizator

 Termenii “noi”,”noua”, ”ale noastre” , GlassIdeas, GlassIdeas, Pro Ideas Trade, Pro Ideas Trade SRL se refera la proprietarul website-ului care este Pro Ideas Trade S.R.L.;  termenii “dvs.” si “ale dvs.” se refera la Utilizator  sau Vizitator sau Client sau Client/Utilizator sau la orice persoana care acceseaza si/sau viziteaza si/sau utilizeaza acest Site


****************************************************************************************************************************************************

Cap. 3. Definitions, part of Terms and Conditions

In English Language

In these Terms and Conditions, the following terms have the following meanings:

Site//Website/Domain  -  the domain http://sticla-fuzionata.shopmania.biz/ and its subdomains

Terms and Conditions – these GlassIdeas Terms and Conditions

Content -  has the following definition representing: (a) all information on the website that can be visited, viewed or otherwise accessed through the use of digital equipment; (b) the content of any e-mail sent to  Clients/Users by GlassIdeas (S.C. Pro Ideas Trade SRL) by electronic and/or any other means of communication available; (c) any information communicated by any means by an employee or collaborator of Glass Ideas to the Client/User, in accordance with the contact information, provided by the Client/User; (d) information related to Glass Ideas products, services and/or prices, during a certain period; (e) Information related to the products, services and/or prices of a third party that Glass Ideas has concluded partnership agreements, during a certain period; (f) data related to Glass Ideas, or other privileged data; (g) User Content (data, materials and/or informations uploaded, submitted and/or published by Customer/User)

Document - these Terms and Conditions. Terms and conditions – the contractual Agreement between the Seller and the Customer/User, in accordance with the Terms and Conditions shown in this section. The Customer/User accepts the terms of the Agreement when submitting the Order, an Order that becomes legally binding once the purchase Agreement is concluded. The Customer/User undertakes to take note of these Terms and Conditions, which are considered to have been entirely accepted once the Order is submitted to the Seller. Withdrawal from the Agreement may be made in accordance with the legal provisions for distance Agreements and the provisions of these Terms and Conditions.

Service -  any service electronic offered on Site and/or any of its modules or components, provided exclusively on public available sections of Site,  in order to grant the Customer/User the possibility to  visiting or browsing the Site and/or to placing Orders to acquire product(s) and/or services using electronic means, including other means of distance communication (e.g. telephone). Acces to the Service is made exclusively by accesing the public available Website http://sticla-fuzionata.shopmania.biz/

 Customer/User– any natural person (at least 18 years old, with legal capacity to initiate legal Agreements) or legal person (natural person who has the authority to bind any business on whose behalf to purchase products and/or services) who expressly acknowledges having read, understood and agreed to be legally bound by all provisions of these Terms and Conditions and who use the Website/Content/Service, including but not limited to accesing, visiting and viewing the Content/Service and/or who creates or not an Account on the Website and/or who has or not access to the Content throught any means of communication and/or who has placed or not an order  to acquire product(s) and/or service provided by this Website.

Consumer - any natural person or group of persons forming associations, acting outside their commercial, industrial or production, handcrafted or liberal activities

Account – assembly of information consisting of an email address and a password that allow the access of a single Customer/User to the restricted sections of the Website througth which  access to the Service is made

Order-  an electronic document generated as a result of accessing the site by a Client / User, which acts as a form of communication between SC Pro Ideas Trade SRL and Client / User through which Customer / User sends to GlassIdeas its intention to acquire Products and / or services on the Site. The order issued by the Customer / User is an act with legal effects, with condition that  the Seller confirms and accepts the Order. From the time of acceptance of the Order by the Seller, a Agreement with legal effects and with rights and obligations is concluded between the parties, both parties being defined in the Terms and Conditions of this site, which are an integral part of this Agreement. Seller/Trader - a legal person who, in performing the agreements covered by the contractual terms and conditions, acts within their commercial activity and who delivers goods or services to the Customer.

Distance Agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) -  

- as defined in O.G. 130/2000 art. 2 lit. a: the Agreement for the supply of goods or services, concluded between a Trader and a Consumer under a sales system organized by the Trader, which exclusively uses, before and at the conclusion of this Agreement, one or more distance communication techniques. Represents an Order, which is confirmed by SC Pro Ideas Trade SRL, by which SC Pro Ideas Trade SRL agrees to deliver to the Customer/User products and/or services, and the Customer/User agrees to comply with the payment obligations of such product and/or services and of delivery costs of them as well as any other obligations that the Customer/User assumed by placing the Order, in accordance with these Terms and Conditions.

Newsletter –  means of information, exclusively electronic (email, SMS), sent by Pro Ideas Trade SRL to Customers/Users who  have given their express consent to receive such communications that contain information about the products and/or services Pro Ideas Trade SRL, news, projects developed by Pro Ideas Trade SRL, promotional campaigns, new products and/ or services

Transaction - collection or refund of an amount resulting from the sale of a product/service, by Glass Ideas to the Customer,, including by the use of the card processor services agreed by GlassIdeas,  whatever option is used concerning the delivery.

Campaign – action to expose commercially, exclusively electronically and via the Website only, a finite number of products in a limited and predefined stock for a limited period of time, set by GlassIdeas

Green ecotax – tax paid by SC Pro Ideas Trade SRL to the company which takes charge over authorized operations to collect, transport and recycle wasted electrical and electronic equipment. According to the law, ecotax is invoiced by Pro Ideas Trade SRL and must be borne by the Customer/User

The terms "we", "us","our" , GlassIdeas, Glass Ideas, Pro Ideas Trade, Pro Ideas trade SRL  refers to the owner of the Site which is Pro Ideas Trade S.R.L. The terms "you" and "your" refers to the User, Visitor, Customer, Customer/User or any person accesing and/or visit and/or using  the Site 

 .